Kalemljenje V – tehnike kalemljenja spajanjem

Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

TEHNIKA KALEMLjENjA ENGLESKIM SPAJANjEM

Englesko spajanje je najvažniji načini kalemljenja kalemgrančicom, jer se brzo i jednostavno izvodi i daje visok prijem kalemova.

Pripreme koje treba izvršiti pre početka kalemljenja

Pre početka kalemljenja treba pripremiti oštar kalemarski nož, bruseve i kaiš za oštrenje noževa, materijal za vezivanje kalemova, krpe za brisanje podloga, vlažne krpe za umotavanje letorasta od kojih se režu kalemgrančice i posude sa svežom vodom za kvašenje letorasta.

Priprema podloga za kalemljenje

Sa podloge se voćarskim makazama, voćarskim ili kalemarskim nožem najpre uklone sve bočne grančice do visine od 15 centimetara. Da bi se kalemarski nož što manje tupio i da bi se sprečilo zagađivanje rana koje se stvaraju kalemljenjem, deo podloge na kojem će se vršiti kalemljenje treba očistiti krpom od prašine, zemlje i drugih nečistoća.

Izbor odgovarajuće podloge i kalemgrančice

Za kalemljenje engleskim spajanjem važno je da podloga i kalemgrančica imaju štosličniju debljinu. Optimalno bi bilo da ona iznosi oko 8 milimetara.

Pravljenje kosog reza na podlozi

Levom rukom, sa prstima okrenutim prema dole, drži se podloga. Pritom se ruka čvrsto oslanja laktom i podlakticom uz telo, a šaka se savije u zglobu od sebe, tako da osovina podloge bude paralelna sa ravninom grudi. Tako postavljena podloga treba da je udaljena od tela oko 10 centimetara. Desnom rukom drži se kalemarski nož, tako da palac ostaje slobodan. Donji deo oštrice noža položi se sa spoljne strane podloge na mestu gde će da se nalazi početak reza, a sa unutrašnje strane podloge (koja je bliže telu) naspram oštricom noža postavi se palac. Pri pravljenju reza palac je ukočen i kreće se paralelno sa oštricom noža. Kalemarski nož se vuče prema vrhu podloge, uz istovremeno povlačenje noža u stranu, tako da oštrica noža čitavom svojom dužinom učestvuje u pravljenju preseka. Pravilan presek treba da ima dužinu 1,5−2 puta veću od širine. To se postiže ako list noža pri pravljenju reza sa osovinom podloge ima ugao od 30−40 stepeni. Presek treba da bude izveden u jednom potezu, ravan i gladak.

Pravljenje jezička na podlozi

Podloga se drži čvrsto levom rukom sa presekom okrenutim prema kalemaru. Palac desne ruke, u kojoj je nož, postavlja se poprečno ispod preseka podloge i učvrsti tako da podupire podlogu. Sečivo noža postavi se na gornju trećinu preseka podloge i pravi zarez do blizu osnove preseka. Pravac ovog zareza treba da predstavlja sredinu između pravca osovine podloge i površine kosog preseka, tako da debljina jezička u njegovoj osnovi iznosi 1−2 milimetra, a dužina oko jedne trećine kosog reza. Pre nego što se nož izvuče, sečivo se malo iskrene da bi se vrh jezička odvojio od ostatka podloge.

Pravljenje kosog reza na kalemgrančici

Vrši se na isti način kao na podlozi, pri čemu treba voditi računa da se najniži pupoljak na kalemgrančici nalazi sa suprotne strane kosog preseka, u visini njegove gornje trećine.

Pravljenje jezička na kalemgrančici

Vrši se na isti način kao na podlozi.

Prekraćivanje kalemgrančice

Obično se praktikuje da se prekraćivanje kalemgrančice izvrši posle pravljenja kosog reza, jer je kosi rez lakše napraviti dok je kalemgrančica duža, ali to nije obavezno. Kalemgrančica se drži levom rukom tako da su joj pupoljci okrenuti prema gore. Pritom se rukama ne dodiruje kosi presek. Pupoljak iznad kojeg treba da se prekrati kalemgrančica treba da je okrenut prema kalemaru. Ispod tog pupoljka postavi se palac leve ruke. U desnoj ruci drži se nož i sečivo postavlja sa suprotne strane kalemgrančice na mestu koje se nalazi na polovini visine pupoljka iznad kojeg se vrši prekraćivanje. Nož se poteže prema sebi i malo koso prema gore, tako da se rez završi 2−3 milimetra iznad vrha pupoljka.

Spajanje podloge i kalemgrančice

Kalemgrančica se spaja sa podlogom tako da im se kambijumske zone što više poklope. Pritom se jezičci na podlozi i kalemgrančici utiskuju u odgovarajuće zareze, sa ciljem da se između podloge i plemke ostvari čvrsta veza. U slučaju da je podloga deblja, poklapanje kambijuma podloge i plemke vrši samo sa jedne strane preseka.

Vezivanje kalema

Vezivanje se vrši rafijom, plastičnim pantljikama, gumenim i polietilenskim trakama i sl. Vezivo se prvo omota 2−3 puta pri dnu preseka, ali tako da se omotavanjem zahvati i slobodni kraj veziva, u cilju njegovog pričvršćivanja za kalem. Zatim se vrši spiralno omotavanje veziva prema gore, sve dok se ne dođe do iznad preseka. Za vreme omotavanja ne sme se dozvoliti da se položaj kalemgrančice u odnosu na podlogu promeni. Ako se to dogodi, potrebno je ponovo uspostaviti njihov pravilan položaj. Kraj veziva se omota 1−2 puta oko poslednjeg kruga, zatim provuče (napravi omča) i zategne. Kalem je dobro uvezan kada blagim povlačenjem kalemgrančice u stranu ona ne menja položaj u odnosu na podlogu.

Premazivanje kalema kalemvoskom

Nanošenje kalemvoska vrši se četkicom ili malom špahlom, koja može da se napravi od kalemgrančice. Kalemvoskom se zatvara spojno mesto između podloge i plemke i premazuju rezovi na vrhu kalemgrančica koji nastaju pri njihovom prekraćivanju.

TEHNIKA KALEMLjENjA PROSTIM SPAJANjEM

Prosto spajanje je osnovni načini kalemljenja kalemgrančicom. Brzo se i jednostavno izvodi i daje visok prijem kalemova. Tehnika kalemljenja prostim spajanjem u potpunosti je jednaka ranije opisanoj tehnici kalemljenja engleskim spajanjem, sa izuzetkom da se posle izvođenja kosih rezova na podlozi i kalemgrančici odmah vrši spajanje podloge i plemke, bez pravljenja jezičaka. Odsustvo jezičaka pojednostavljuje kalemljenje, ali zahteva više pažnje prilikom pričvršćivanja kalemgrančice za podlogu vezivom. Kada se kod kalemljenja prostim spajanjem podloga i plemka spoje, pomoću kažiprsta i palca leve ruke moraju da se čvrsto drže da im se položaj ne promeni sve dok se dobro ne učvrste vezivom. Pošto su kažiprst i palac zauzeti pridržavanjem kalemgrančice uz podlogu, jedan kraj veziva pridržava se ostalim prstima leve ruke, dok se desnom rukom vrši omotavanje veziva oko kalema. Vezivo se prvo omota 2−3 puta pri vrhu preseka, ali tako da se omotavanjem zahvati i slobodni kraj veziva, u cilju njegovog pričvršćivanja za kalem. Zatim se vrši spiralno omotavanje veziva prema dole sve dok se ne dođe do ispod preseka. Za vreme omotavanja ne sme se dozvoliti da se položaj kalemgrančice u odnosu na podlogu promeni. Ako se to dogodi, potrebno je ponovo uspostaviti njihov pravilan položaj. Kraj veziva se omota 1−2 puta oko poslednjeg kruga, zatim provuče (napravi omča) i zategne. Kalem je dobro uvezan kada blagim povlačenjem kalemgrančice u stranu ona ne menja položaj u odnosu na podlogu.

 

TEHNIKA KALEMLjENjA SPAJANjEM SA STRANE

Kalemljenje spajanjem sa strane u suštini predstavlja modifikaciju prostog i engleskog spajanja u uslovima kada je podloga 2−3 puta deblja od kalemgrančice. Podloga se skraćuje oštrim voćarskim nožem ili makazama na visinu kalemljenja. Na skraćenoj podlozi pravi se kos presek koji se završava na jednoj petini ili jednoj trećini ravnog preseka podloge. Ovaj presek može biti prost ili sa jezičkom. Na kalemgrančici se pravi kosi presek, kao kod prostog ili engleskog spajanja. Prilikom spajanja kalemgrančice sa podlogom treba obezbediti što veću dodirnu površinu njihovih kambijuma. Kada se radi o debljim podlogama, poravnavanjem kore kalemgrančice sa korom podloge kambijumi se ne dovode u isti nivo, jer je kora podloge deblja za nekoliko milimetara. U takvim slučajevima kora kalemgrančice treba da se pomeri nešto unutra u odnosu na koru podloge. Na kalemgrančici iznad preseka podloge treba da ostane 1−2 milimetra reza radi boljeg zarastanja rane. Poželjno je da se veličina (širina) preseka na podlozi što bolje prilagodi veličini kalemgrančice, sa ciljem da se pri spajanju kalem−komponenti omogući poklapanje kambijuma na obe strane preseka. Ako je širina preseka na podlozi veća od širine preseka na kalemgrančici, poklapanje njihovih kambijuma moguće je samo na jednoj bočnoj strani i u donjem delu preseka podloge i kalemgrančice. Posle spajanja podloge i plemke kalem se vezuje i svi rezovi premažu kalemvoskom.

Ključni pojmovi:

Inkopatibilan – nepodudaran

Vegetativno razmnožavanje – razmnožavanje delovima biljaka

Kambijum – tvorno tkivo

Letorast – jednogodišnja grana

Kompatibilan – podudaran

 

Preuzeto iz dokumentacije projekta „Druga šansa“, projekat Evropske unije i Ministarstva prosvete i nauke Srbije, za razvoj sistema funkcionalnog obrazovanja odraslih u Srbiji