Plamenjača vinove loze

Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice.

Na lišću se simptomi bolesti najpre poljavljuju u proleće u obliku žućkastih pega, koje opažamo na licu lista u različitim veličinama i nejasnim konturama. Pege podsećaju na uljane fleke na hartiji. U optimalnim uslovima za razvoj parazita – noćne temperature iznad 12 stepeni Celzijusa i 90% relativne vlažnosti vazduha – na naličju lista sa suprotne strane od uljastih pega poljavjuju se karakteristične bele prevlake koje predstavljaju mnogobrojne konidiofore sa konidijama gljive. Posle pojave belih prevlaka na naličju lista počinje tkivo lista da odumire i poprima mrku boju. U povoljnim uslovima broj pega se povećava, posle fruktifikacije dolazi do odumiranja i otpadanja lista. Sasušeno lišće izgleda kao da je spaljeno i tako je bolest dobila i ime-plamenjača. U slučajevima velike zaraze, ceo vinograd izgleda kao spaljen i lišće prevremeno opada a to ima negativne posledice na razvoj grožđa i na sazrevanje lastara.

Cvet – može biti zaražen, čak i pre nego što se otvori, tako se suši i propada. Sporonosni organi parazita se pojavljuju na plodniku tučka u vidu beličastog paperja.

Plodovi – zaraza plodova može biti ostvarena od momenta zametanja pa do pojave šarka. Vreme precvetavanja je najosetljiviji stadijum za zarazu od plamenjače. Ako u tom periodu imamo veoma povoljne uslove za razvoj plamenjače može cela berba da bude kompromitovana. Opasnost direktnih zaraza na bobicama postoji sve dok su na pokožici razvijeni stomini otvori. Razvijene bobice pak mogu da budu zaražene preko peteljke, u tom slučaju gljiva se razvija u unutrašnjosti bobice, koja dobija tamno mrku boju, smežura se i suši. Konidiofore i konidije se poljavljuju mestimično samo na peteljkama.

Mladari – naročito vrhovi mogu biti zaraženi,tamo se posle završetka inkubacije pojavljuje se beličasta navlaka od konidiofora i konidija. Kasnije mladari dobijaju mrku boju i suše se. Zaraza mladara je naročito može da bude opasna za prporišta i mlade vinograde.

Za ostvarivanje primarne zaraze moraju biti ispunjeni istovremeno sledeći uslovi:

– da se u prirodi nalaze klijave spore,

– da je srednja dnevna temperatura vazduha 2-3 dana iznad 11 stepeni Celzijusa,

– da vinova loza ima razvijeno lišće veličine najmanje 2-3 cm,

– da kišni period traje najmanje 2-3 dana i da u to vreme padne najmanje 10 mm kiše (puna zasićenost prezimelog lišća vodom).

 

U slučaju da jedan od navedenih uslova nije u potpunosti ostvaren neće doći do primarnih zaraza.

 

Optimalne temperature za klijanje konidija su 22-24 stepeni Celzijusa.

 

Za ostvarivanje sekundarnih zaraza potrebni su u prirodi sledeći uslovi:

– prisutnost klijavih konidija (letnjih spora),

– da su zeleni delovi vinove loze vlažni najmanje 2-2,5 sata,

– da je temperatura vazduha najmanje 12 stepeni Celzijusa,

– da zeleni delovi vinove loze nisu zaštićeni sa nekim fungicidom.

 

U toku vegetacije imamo više generacija letnjih spora (konidija) ili inkubacionih perioda.

 

Deo teksta preuzet sa PIS Vojvodina

 

Preparati za zaštitu: Pergado, Alijansa, Forum, Ridomil, Akord WG, Polyram DF, Quadris Max …

Kao preventiva su jako bitni jesenja zaštita bakrom i zimska zaštita.